Kursi “Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām” 

Programma saskaņota ar pašvaldību /12 stundas

Norises laiks un vieta: Ego centrā skaties PASĀKUMU KALENDĀRĀ, iestādēs- pēc pieprasījuma
Programmas mērķauditorija. Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, kuru klasēs mācās izglītojamie ar
mācīšanās grūtībām.
Programmas mērķis. Padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību. Sniegt
teorētiskus un praktiskus ieteikumus mācību darba plānošanai, vadīšanai un dažādu mācību
metožu izmantošanu darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Tēmas: 
1. Mācīšanās grūtību, tajā skaitā mācīšanās  traucējumu diagnostika un pedagoģiskās palīdzības iespējas.Mācīšanās traucējumu veidi, pieejas mācīšanās traucējumu diagnostikā. Pedagoģiskās palīdzības iespējas bērniem ar lasīšanas traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un/vai aritmētisko iemaņu traucējumiem.
2. Iespējamie atbalsta pasākumi mācību procesa un pārbaudes darbu organizēšanā
3. Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām atbilstoši jaunākajām prasībām
4. Atbalsta komandas darba loma un organizācija, korekcijas darba nodrošināšanai.
5. Mācīšanās grūtību un uzvedības atbalsta nepieciešamības ietekme uz izglītojamā emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju.

Lektori:
Inese Jansone, Bakalaura grāds psiholoģijā, Marte Meo praktiķa diploms. Praktizējošs psihologs, ilgu gadu pieredze par uzvedības konsultantu Rīgas 5.pamatskolā-attīstības centrā.
vai
Iveta Mantromoviča, Mag. paed., Mag.paed. Jūrmalas PII “Taurenītis” vadītāja.
Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.pamatskolas-attīstības centra direktore.

Kontaktpersona: A.Sirmā, t.29354101

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU