Programma saskaņota ar pašvaldību 2020.g. 25.06., 12 akad. stundas.

Mērķis.  Videi draudzīgas rīcības principu apguves un praktizēšanas nozīmes izpratne. Pilnveidota skolotāju profesionālā kompetence – praktiskās iemaņas ikdienas darbā plānot un organizēt mācību procesu dabas jomas centrā, āra vidē.

Tēmas:

  • Pirmsskolas vecuma bērni – pētnieki un atklājēji. Kā mācās bērns pirmsskolā?Daba un ekoloģija pirmsskolas mācību saturā. Vides izzināšanas nozīme atbildīgas attieksmes veidošanā. Dabas vides un cilvēkvides mijiedarbība.
  • Bērna daudzveidīgā intelekta un temperamenta dimensiju nozīme mācīšanas un mācīšanās procesā. Dabas vides loma bērna kompetenču un caurviju prasmju  veidošanā.
  • Projektu metodes pielietošanas iespējas pirmsskolā, dabaszinātņu jomā, eksperimentu un pētniecības iemaņu veidošana, jēgpilnas vērošanas organizēšana un secinājumu veikšana – bērna intereses izraisīšana un mācību motivācijas veidošana. Mācību ekspedīcijas integrētā mācību procesā un caurviju prasmju apguvē.
  • Vides izziņas spēļu piemēri, āra aktivitātes un to pielietojumu mācību procesā. Mācību jomu, metožu integrācija, āra vides nozīme dažādu mācību jomu apguvē.

LektoreIngūna Dakstiņa, Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt, vējiņi” vadītāja.