12 ak. stundas, Saskaņojums ar pašvaldību 2020.g. septembrī

Mērķauditorija: teātra mākslas, latviešu valodas, literatūras, interešu izglītības skolotāji

Mērķis: Iepazīstināt skolotājus ar mācību priekšmeta programmas “Teātra māksla” saturu, tematiem un  skolēnam  un apgūstamajām prasmēm, kompetencēm.

Saturs:

  • Teātra mākslas mācību priekšmeta kopējie mērķi un uzdevumi, apgūstamās prasmes, kompetences  katrā tematā. Standarta prasību izpilde.
  • Temati – Etīde, Improvizācija – atšķirīgais un kopīgais. Aktiera meistarības pamatu apguve. Iztēle , mutvārdu runas tehnika, ķermeņa plastika,  partnerība, orientēšanās fiziskajā  un skaniskajā telpā, sadarbība ar auditoriju, jaunrade. Es dotajos apstākļos. Tēla veidošana. Improvizācija tehniku elementi. Skatuviska priekšnesuma sagatavošanas metodika tematos Etīde un Improvizācija.
  • Temats- Runa. Tematā Runa tiek apgūti elpošanas, artikulācijas vingrinājumi un attīstītas iemaņas sagatavot un norunāt informatīvu un māksliniecisku runu. Kopīgais un atšķirīgais – sagatavota un spontāna runa.Temats– Procesā veidots iestudējums. Paņēmieni un iespējas veidot iestudējumu ( arī – starpdisciplināru) par kādu skolēniem aktuālu tēmu, izrādē iekļaujot individuālus priekšnesumus un darbu grupās –  etīdes, dziesmas, dejas. Iepazīšanās ar kustību teātri.
  • Temati Lugas fragmenta iestudējums. Komēdija. Traģēdija. Izrādes veidošana balstoties dramaturģijā, tekstā. Lugas fragmentu izvēle izrādei . Lomu izveides metodika, tekstu apguve, prasme veidot skatuvisku darbību telpā, izpratne par mizanscēnu nozīmi. Tēlu darbības motivācija. Komēdija un traģēdija- kopīgais un atšķirīgais. Skatuves uzbūve. Teātris kā institūcija.

LektoreLigita Smildziņa, režisore, projekta  Skola 2030 mācību satura veidotāja

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību  profesionālās kompetences pilnveides kursos