PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA

Saskaņota ar RIIMC 2016.g. 27.septembrī

A programma, 24 stundas

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogi, vadītāji, vietnieki, kuru izglītības iestādēs īsteno Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem.

Tēmas:

 

 • Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem psiholoģiskais raksturojums.
 • Psiholoģiski pedagoģiskā diagnostika un izpēte.
 • Seksualitātes izpausmes izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem attīstības traucējumiem.
 • Vecāku un izglītības iestādes sadarbība mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanā.
 • Mācību sasniegumu izvērtēšana.
 • Pedagoģiski psiholoģiskais darbs ar ģimeni.
 • Uzvedības problēmas skolēniem un to korekcijas iespējas. Skolēnu disciplīnas problēmu cēloņi, iespējamie risinājumi un korekcijas principi
 • Mācību un audzināšanas darba organizācija. Individuālo mācību un audzināšanas programmu veidošana.
 • Alternatīvie pedagoģijas paņēmieni speciālajā izglītībā.
 • Izglītības programmu satura izveide.
 • Mācību priekšmetu programmas.
 • Individuālie izglītības plāni.
 • Vērtēšana. Korekcijas metodes un paņēmieni.
 • Montesori pedagoģijas filozofija un pamatprincipi.

Lektori:

Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas direktore

Ilga Prudņikova, Pedagoģijas zinātņu doktore, LU pasniedzēja, Montesori pedagogs, VISC speciālās izglītības nodaļas  VPMK vadītāja, nodaļas vadītājas vietniece

Norises laiks un vieta:  Brīvības gatve 193 A, Rīga, iestādēs-pēc pieprasījuma

Maksa: 70,00 EUR /kafijas pauze, mācību materiāli/

t.29354101

Organizējam izbraukuma kursus uz izglītības iestādēm pēc pieprasījuma

ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU