MŪSDIENĪGA MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI KOMPETENČU PIEEJAI SKOLĒNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM IEKĻAUJOŠĀ VIDĒ

Saskaņojums ar RIIMC Nr.RIIMC-15-172. /A, 12 stundas/

Norises laiks un vieta:  2019. gada augustā, Brīvības gatve’193 a, Rīgā

Mērķauditorija: direktori, direktoru vietnieki izglītības jomā, metodiskā darba organizatori, pedagogi

Programmas mērķis. Sniegt izpratni par izglītības satura pilnveidi atbilstoši zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm

Tēmas:

  • Zināšanu sabiedrībā pieprasītās kompetences vispārizglītojošās skolās un PII
  • Skolotāju loma mūsdienās, nepieciešamās prasmes
  • Kompetenču pieeja – mācīšanās kultūras maiņa
  • Mācību procesa efektivitātes nodrošināšana
  • Mācību stundas analīzes kvalitāte, skolas vadības sniegt nepieciešamais atbalsts
  • Sadarbības organizēšanas pamatprincipi, lai veicinātu bērnu ar speciālām vajadzībām veiksmīgāku iekļaušanos izglītības vidē.

Lektore: ILGA PRUDŅIKOVA, Pedagoģijas zinātņu doktore, VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja vietniece, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja, pasniedzēja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, docētāja RA Izglītības un dizaina fakultātes Doktora studiju programmā „Pedagoģija”, grāmatas „Montesori pedagoģija ikdienā” autore (RaKa, 2004)

Maksa: 37,50 EUR /cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli/

Saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU