Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām

/Saskaņojums ar RIIMC 2017.gada 28.jūnijā, 12 stundas/

Norises laiks, vieta: 2019.gada 8.maijā pl.10.00

Brīvības gatve 193 A, Rīga

Mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi

Mērķis: Veidot vienotu izpratni par speciālo izglītību, paaugstinot pedagogu profesionālo kompetenci efektīvāka mācību procesa plānošanā, dažādu pedagoģisko metožu izvēlē un pielietošanā.

Saturs:

  • Mācīšanās traucējumu veidi, pedagoģiskās metodes un paņēmieni darba diferencēšanai klasē.
  • Mācīšanās traucējumu ietekme uz emocionālo uzvedību, situāciju modelēšana un piemērošana darbam klasē.
  • Atbalsta pasākumu izvēlē, ievērojot izglītojamā stiprās puses. Atgādņu veidošana
  • Individuālā izglītības plāna izstrāde izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – nodarbība tiks organizētas tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē

Lektore: ILUTA VILNĪTE, , Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.internātpamatskolas direktore

Maksa: 37,50 EURO /cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli/

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides 12 st.kursos

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU