Kursi “Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām” 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, 12, 24 vai 36 stundas.

Izglītības iestādēs-pēc pieprasījuma. Programmu pielāgojam skolas vajadzībām.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, kuru klasēs mācās izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām

Mērķis: padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību un sniegt teorētiskus un praktiskus ieteikumus mācību darba plānošanai, vadīšanai un dažādu mācību tehnoloģiju izmantošanai darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām vispārizglītojošā skolā.

Galvenās tēmas:

1. Mācīšanās traucējumu diagnostika un pedagoģiskās palīdzības iespējas.

2. Individuālā izglītības plāna izstrāde izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

3. Iespējamie atbalsta pasākumi mācību procesa un pārbaudes darbu organizēšanā.

4. Praktisko darba metožu pielietošana skolēniem ar speciālām vajadzībām.

6. Uzvedības problēmas skolēniem un to korekcijas iespējas.

7. IKT pielietošana iespējas mācību procesā.

Lektori:

Iveta Mantromoviča, Mag.paed., Jūrmalas PII “Taurenītis” vadītāja.

Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas direktora vietniece.

Mārcis Galiņš, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas direktora vietnieks informātikā.

Kontaktpersona: A.Sirmā, t.29354101

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU