“MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANA IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM KOMPETENČU PIEEJAS ASPEKTĀ”

Programma saskaņota ar pašvaldību.

Norises laiks: EGO centrā-seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi, kuru klasēs mācās izglītojamiem ar speciālām vajadzībām / ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem/.

Tēmas:

  • Vispārizglītojošās un speciālajās izglītības iestādēs iekļauto izglītojamo ar speciālām vajadzībām raksturojums, iekļaušanas pamatprincipi atbilstoši kompetenču pieejai.
  • Mācību procesa un korekcijas darba plānošana, organizēšana un īstenošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
  • Uzvedības atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām mācību grūtību mazināšanai.
  • Individuālo izglītības programmu apguves plānu un uzvedības korekcijas plānu izstrādāšana.
  • Mācību sasniegumu vērtēšana.
  • Vecāku un izglītības iestādes sadarbība mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanā.

Lektors: Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.speciālās pamatskolas-attīstības centra direktore.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU