MŪSDIENĪGA MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI KOMPETENČU PIEEJAI SKOLĒNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM IEKĻAUJOŠĀ VIDĒ

Saskaņojums ar pašvaldību 2020.g. 26.02., Nr.RIMC-20-051, 12 stundas.

Norises laiks: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: direktori, direktoru vietnieki izglītības jomā, metodiskā darba organizatori, pedagogi, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir speciālās vajadzības.

Programmas mērķis. Sniegt izpratni par izglītības satura pilnveidi atbilstoši zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm.

Tēmas:

  • Zināšanu sabiedrībā pieprasītās kompetences vispārizglītojošās skolās un PII
  • Skolotāju loma mūsdienās, nepieciešamās prasmes
  • Kompetenču pieeja – mācīšanās kultūras maiņa
  • Mācību procesa efektivitātes nodrošināšana vispārizglītojošās skolās, speciālās izglītības iestādēs un PII.
  • Mācību stundas analīzes kvalitāte, skolas vadības sniegt nepieciešamais atbalsts
  • Sadarbības organizēšanas pamatprincipi, lai veicinātu bērnu ar speciālām vajadzībām veiksmīgāku iekļaušanos izglītības vidē.

Lektore: ILGA PRUDŅIKOVA, Pedagoģijas zinātņu doktore, VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja vietniece, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja, pasniedzēja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, docētāja RA Izglītības un dizaina fakultātes Doktora studiju programmā „Pedagoģija”, grāmatas „Montesori pedagoģija ikdienā” autore (RaKa, 2004)

Saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU